Protectia datelor cu caracter personal

și securitatea datelor în sistemul informatic al S.C. Tursib S.A.

Eliberarea cardurilor abonament implica utlizarea datelor personale ale calatorilor. SC TURSIB SA se obliga sa respecte prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuata numai daca persoana vizata (în acest caz – călătorul Tursib) și-a dat consimțătântul în mod expres și neechivoc.

Luând în considerare importanța deosebită a garantării dreptului la viață intimă, familială și privată, așa cum este prevăzut la art. 26 din Constituția României, ținând seama de necesitatea protejării acestui drept fundamental în cadrul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor, precum și prin Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit cărora asociațiile profesionale au obligația de a elabora și de a supune spre avizare autorității de supraveghere coduri de conduită care să conțină norme adecvate pentru protecția drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate de către membrii acestora, ținând seama că asociațiile profesionale, prin activitatea desfășurată de membrii lor, prelucrează date cu caracter personal, pentru protecția cărora este necesară adoptarea unor coduri de conduită, SC Tursib a elaborat prezentul cod de conduită în prelucrarea datelor pesonale.

COD DE CONDUITĂ

Codul stabileste modalitatea de captare a datelor personale ale clientilor Tursib in vederea emiterii abonamentelor electronice pe suport tip card.

Procedura de lucru a fost elaborata in conformitate prevederile Legii 677/2001 actualizata, privind protectia persoanelor, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SC Tursib SA a notificat autorității de supraveghere intenția de colectare a datelor cu caracter personal si a fost inregistrata in registrul Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numarul 18.755.

Pentru obtinerea datelor personale este necesar consimțământul clar si neechivoc al persoanei vizate (clientul Tursib). Pentru aceasta, persoana vizata va completa si semna un accept pretiparit.

SC Tursib SA va utiliza datele personale numai în scopul emiterii cardului – abonament si al intocmirii unei baze de date cu clientii Tursib.

Pentru protectia datelor personale prelucrate de catre SC Tursib SA se va acorda fiecarui client un cod Tursib. CNP-ul persoanelor vizate va fi inregistrat (prin scanarea documentului de identitate) pe serverul societatii. In prelucrarile ulterioare (emitere, incarcare, verificare card, prelucrare statistica a datelor) se va utiliza numai codul Tursib.

Datele cu caracter personal vor fi pastrate in serverele Tursib (protejate in conformitate cu dispozitiile legale) atata timp cat persoana vizata este client Tursib.

Persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment, prin cerere scrisă, adresată conducerii SC Tursib SA si predarea cardului abonament. In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, SC Tursib SA se obliga sa stearga din baza de date, datele persoanei solicitante.

ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE

Actualizarea bazei de date se face prin intermediul informațiilor transmise de persoanele vizate, precum și prin informațiile furnizate de orice sursă externă autorizată de lege.

Anual, in luna august, se va efectua verificarea bazei de date. Datele care nu au fost utilizate pe parcursul anului anterior vor fi sterse.

La un interval de 3 ani, SC Tursib SA va solicita actualizarea datelor odata cu schimbarea suportului de abonament.

PROCEDURA DE PRIMIRE, INVESTIGARE ȘI DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI A CELORLALTE CERERI ALE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactității și a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum și de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestații.

Contestatiile si/sau plangerile se vor depune in scris la secretariatul SC Tursib, din Sibiu, str.Munchen, nr.1.

Contestatiile si plangerile vor fi directionate de Conducerea SC Tursib SA catre Biroul Relatii cu publicul si se vor evidentia in Registrul de contestatii si plangeri privind protectia datelor cu caracter personal.

Persoana desemnata de Conducerea SC Tursib din cadrul Biroului Relatii cu publicul va raspunde in scris fiecarei solicitari in termenul impus de ordonanta 27/2002 actualizata, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

DREPTUL PERSOANEI VIZATE

1. Dreptul la informare

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puțin următoarele informații:

a. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b. scopul în care se face prelucrarea datelor;
c. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

2. Dreptul de acces la date

Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum și următoarele informații:

a. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c. informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; d. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e. informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile legale.

Cererea dvs. scrisa, datata si semnata va fi depusa personal la Secretariatul societatii din Sibiu, str.Munchen, nr.1 sau transmisa prin fax, la numarul 0269/21077.

Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

3. Dreptul de intervenție asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată:

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
c. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

4. Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute mai sus.

6. Dreptul de a se adresa justiției

Fără a aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul.

Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.