PLAN DE SELECTIE

PLAN DE SELECTIE

Pentru desemnarea unui membru

in Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA
 

Componenta initiala – proiect, elaborat in vedere transmiterii pentru consultare/avizare

 

 1. Procedura de selecţie - etapa de planificare. Iniţierea şi organizarea procedurii

1.1 Declansarea procedurii de selectie

Data de incepere a procedurii de selectie este 24.11.206,  astfel:

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SC Tursib SA (Tursib) nr. 143/24.11.2016 s-a declanşat procedura de selecţie a unui membru al Consiliului de Administratie (Consiliu) al societatii conform art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011:

Candidaţii propuşi de consiliul de administraţie al societăţii sunt evaluaţi sau selectaţi în prealabil şi recomandaţi de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administraţie. Comitetul de nominalizare este alcătuit din administratori neexecutivi, dintre care cel puţin unul este independent. Prin decizie a consiliului de administraţie se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condiţiile legii.”

 

1.2. Contractarea unui expert independent – nu se impune

 

Avand in vedere faptul ca societatea nu are obligatia, conform art. 29 alin. 5 ale  OUG 109/2011, contractarii unui expert independent si tinand cont de faptul ca profilul Consiliului/membrilor Consiliului sunt deja aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) si avizate de Autoritatea Publica Tutelara (APT), Comitetul de Nominalizare si Remunerare (CNR) nu considera necesar contractarea serviciilor unui expert independent care sa asiste Consiliul/CNR in procesul de evaluare a candidatilor pentru mandatul de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al Tursib.

 

1.3. Consultarea cu Autoritatea Publica Tutelara (APT)/ actionarii in vederea elaborarii componentei initiale a planului de selectie

 

Conform normelor de aplicare ale OUG 109/2011 Comitetul de nominalizare şi remunerare se consultă cu acţionarii în vederea elaborării componentei iniţiale a planului de selecţie, care trebuie finalizată în termen de maximum 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie.

 

În acest scop comitetul de nominalizare şi remunerare va transmite  APT şi va publica pe pagina proprie de internet a societăţii, în vederea consultării acţionarilor, proiectul componentei iniţiale a planului de selecţie în termen de 5 zile de la data declanşării procedurii de selecţie pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acesteia.

Prin Hotararea AGA nr. 143/24.11.2016 s-a aprobat componenta Comisiei care va reprezenta autoritatea publica tutelara/actionarii in procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selectie prevazuta de OUG 109/2011 si normele de aplicare a acesteia:

 • Dl. Ioan Stroe
 • Dl. Paul Mezei
 • Dl. Virgil Popa.       

 

1.4 Parti responsabile in precedura de selectie:

 

Comitetul de Nominalizare si Remunerare

Comisia constituita conform Hotararii AGA nr. 143/24.11.2016

 

 

1.5. Sumarul deciziilor-cheie cu termene şi părţi implicate în procedura de selecţie

 

1.6. Profilul consiliului/membrilor Consiliului si matricea Consiliului au fost aprobate prin Decizia CA nr. 746/24.10.2016, Hotararea AGA nr 142/27.10.2016 si avizate de Autoritatea Publica Tutelara prin HCL nr. 354/2016 (Anexa 1 )

 

1.7. Profilul membrilor Consiliului de Administratie carora li s-a aprobat reinnoirea mandatului (anexa 2)

 

1.8. Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliu de Administratie al SC Tursib SA

 

Pentru a se califica pentru poziția de membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA, candidatul trebuie să indeplineasca  urmatoarele criterii generale obligatorii:

 • să aibă studii superioare tehnice de specialitate in domneniul transporturilor;
 • experienta in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
 • sa nu fie in situatii de conflict de interese  sau incompatibilitati prevazute de OUG 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice,  cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • sa nu faca parte din mai mult de 2 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice;
 • sa cunoasca limba romana (scris si vorbit);
 • sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • minim 10 ani experienta profesionala ;
 • sa nu fi fost destituit dintr o functie publica sau sa nu ii fi incetat contractul individual de munca  pentru  motive imputabile salariatului, in ultimii 5 ani;
 • persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2)din Legea 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi fondatori nu vor putea fi nici administratori.

 

In procedura de selecţie, pentru ocuparea pozitiei de membru în Consiliu de Administratie al SC Tursib SA, candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:

 

I.COMPETENTE

1.1. Competente specifice sectorului

1.1.1.Experienta relevanta in domeniul transportului de calatori

1.1.2.Cunoasterea proceselor tehnologice/operationale din domeniul transportului public de calatori

 

1.2. Competente profesionale de importanta strategica

1.2.1. Viziune si planificare strategica

1.2.2. Capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia

1.2.3. Marketing strategic

1.2.4. Managementul riscului

1.2.5. Legislatie

1.2.6. Finante si contabilitate

 

1.3. Guvernanta corporativa

1.3.1. Competente de guvernanta corporativa

1.3.2. Monitorizarea performanței

 

1.4. Social si personal

1.4.1. Abilitati de comunicare si negociere

1.4.2. Capacitate de analiza si sinteza

1.4.3. Abilitati de relationare

 

1.5. International

1.5.1. Participarea in organizatii international/europene constituite in domeniul transporturilor si alte domenii relevante

II. Trasaturi

2.1. Integritate si reputatie

2.2. Independenta

2.3. Expunere politica

2.4. Aliniere cu scrisoarea de asteptari a actionarilor

 

III. Conditii prescriptive si proscriptive

3.1. Numar de mandate

3.2. Ani de cand este director executive in organizatie

3.3. Studii de specialitate in domeniul transporturilor

 

1.9. Matricea Profilului Candidatului – anexa nr. 2 la HCL 354/2016

Introducerea datelor în planul de selecţie se efectuează de către Comitetul de Nominalizare şi Remunerare.

 

 1. Implementarea planului de selecţie. Identificarea şi căutarea candidaţilor

Anunţul privind selecţia membrului Consiliului de Administraţie se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie in  cel puţin în două ziare economice şi/sau financiare cu largă răspândire (cerinta a OUG 109/2011 – art. 29 alin.7), in presa locala (cerinta CNR) şi pe pagina de internet a întreprinderii publice (cerinta a OUG 109/2011 – art. 29 alin.7) . Acesta  include  condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi şi criteriile de evaluare a acestora. Selecţia se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparentei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate ai întreprinderii publice, asigurându-se totodată o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie.

 

Publicarea anunţului privind selecţia membrului consiliului se face de către societate pana la data de 05.12.2016. Modelul anuntului pentru presa scrisa si online  este anexat prezentei – Anexa nr. 1

 

Detalii logistice:

 

 1. Termenul-limită pentru depunerea/transmiterea dosarului de candidatură este de 30 de zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 05.01.2017, ora 15.00;
 2. Documentele  transmise de candidati;
 3. Informatii suplimentare se pot solicita la numarul de telefon 0269426100 sau prin email: personal@tursib.ro;
 4. Documentele se vor transmite la sediul societatii din Sibiu, Calea Dumbravii, nr. 133-135, jud. Sibiu, secretariat.

 

Documentele necesare pentru depunerea candidaturii:

 • CV;
 • Cazier judiciar;
 • Copii acte studii;
 • Copii act identitate;
 • Copie carnet de munca sau alte documente doveditoare care sa ateste experienta conform solicitarii;
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate;
 • Declaratie pe propria raspundere mentionand daca detine sau nu statutul de independent in sensul art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile ulterioare;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu se afla in vreuna din cauzele de incompatibilitate prevazute de OUG 109/2011 si Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (art. 73 ind. 1 coroborat cu art. 6, alin. (2)).

 

Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu trebuie să fie publicată.

 

 1. Crearea listei lungi a candidaţilor. Procesul de evaluare a listei lungi

 

Coordonarea activităţilor care stau la baza elaborării listei lungi se face de către Comitetul de nominalizare şi remunerare, astfel:

 

 1. Crearea listei lungi din toate aplicatiile/dosarele de candidatura complete si depuse la timp

Instrumente: Sablon cu rezumatul individual al CV-ului pentru fiecare candidat;

 1. Evaluarea dosarelor de candidatură în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie;
 2. Eliminarea din lista lunga a candidatiilor care nu întrunesc minimul de criterii al profilului de candidat si informarea in scris a candidaţilor respinşi de pe lista lungă;
 3. Verificarea informaţiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă şi stabilirea punctajului conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat  si solicitarea de clarificari/informatii suplimentare unde e cazul;

 

Pentru a asigura rigoarea şi corectitudinea deciziilor luate, Comitetul de Nominalizare si Remunerare  poate solicita informaţii suplimentare prin următoarele mijloace:

a)interviuri directe cu candidaţii;

b)verificarea activităţii desfăşurate anterior de candidaţi;

c)verificarea referinţelor oferite de către candidaţi.

 

 1. Realizarea unei analize comparative a candidatilor ramasi in lista lunga, prin raportare la profilul consiliului

Instrumente: Matricea individuala a candidatului.

 

 1. Eliminarea din lista lunga a candidatilor care au obţinut un punctaj conform grilei de evaluare mai mic decât al celorlalţi, daca e cazul si informarea candidatilor respinsi in aceasta etapa.

 

Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post de membru în consiliu, rezultând astfel lista scurtă.

 

 1. Procedura de selectie finala- Crearea listei scurte a candidaţilor. Procesul de evaluare a listei scurte. Criterii de stabilire a clasamentului candidaţilor

 

Lista scurtă a candidaţilor este realizată de Comitetul de Nominalizare şi Remunerare prin parcurgerea urmatoarelor etape:

 

 1. Depunerea declaratiei de intentie de catre candidaţii aflaţi în lista scurtă

Candidatilor din lista scurta li se comunică de către comitetul de nominalizare şi remunerare faptul că în termen de 15 zile de la data stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la societate declaraţia de intenţie. (sablon – se va elabora);

 1. Evaluarea declaraţiei de intenţie

Rezultatele evaluarii se integreaza în matricea profilului de candidat. Rezultatele din matricea profilului de candidat se analizează în funcţie de matricea profilului consiliului.

 1. Realizarea interviului – planul de interviu

Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe baza de interviu, organizat de către Comitetul de nominalizare şi remunerare - în baza planului de interviu (plan de interviu – anexa – se va elabora).

În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)dosarul de candidatură;

b)matricea profilului de candidat;

c)declaraţia de intenţie a candidatului.

 1. Elaborarea raportului pentru numirile finale

După finalizarea interviurilor, Comitetul de nominalizare şi remunerare întocmeşte raportul pentru numirile finale (raport numiri finale – anexa -se va anexa planului de selectie), care include clasificarea candidaţilor cu motivarea acesteia.

 1. Transmiterea raportului pentru numirile finale catre APT/AGA.

Raportul pentru numirile finale se transmite autorităţii publice tutelare, în vederea avizarii si catre  Adunarea generală a acţionarilor, pentru numirea membrului în Consiliu.

 1. Incheierea contractului de mandat (model contract mandat-anexa)

 

Prezentul plan de selectie va fi completat/actualizat de Comitetul de Nominalizare si Remunerare  cu alte elemente/documente aferente selectiei între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie;

 

 

          Comitetul de Nominalizare si Remunerare

 

          Mircea Ovidiu

          Chialda Daniela

 

 

 

 

 1. Definitii:

 

 1. candidat - persoana fizică ce şi-a prezentat candidatura şi este parte din lista lungă sau lista scurtă;
 2. competenţa consiliului - totalitatea cunoştinţelor profesionale, experienţei şi abilităţilor necesare îndeplinirii, în condiţii de eficienţă, a obligaţiilor prevăzute de lege, actul constitutiv, principiile şi recomandările de guvernanţă corporativă;
 3. competenţa membrilor consiliului - combinaţie de cunoştinţe profesionale, abilităţi, experienţe şi comportamente necesare ducerii la îndeplinire, în condiţii de eficienţă, a obligaţiilor prevăzute în sarcina unui membru al consiliului/directoratului, potrivit legii, actului constitutiv şi contractului de mandat;
 4. componenta iniţială a planului de selecţie - document de lucru care se întocmeşte la începutul perioadei de selecţie şi cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecţie, identificând data de început a procedurii de selecţie, documentele ce trebuie depuse, cerinţele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecţie în integralitatea sa şi alte elemente care se pot cunoaşte până la numirea administratorilor;
 5. componenta integrală a planului de selecţie - document de lucru care conţine, dar fără a se limita la aceasta, elementele din componenta iniţială a planului de selecţie, completate cu alte elemente necesare acestuia între data declanşării procedurii de selecţie şi data semnării contractului de mandat, inclusiv propunerea de desemnare a candidaţilor selectaţi pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie;
 6. criterii de evaluare - grupuri de competenţe, trăsături şi alte condiţii necesare, derivate din matricea profilului consiliului sau a fiecărui membru, în raport cu care candidaţii sunt evaluaţi individual şi ca organ colegial, în procedura de selecţie, pentru ocuparea de poziţii în consiliu;
 7. lista lungă de candidaţi - lista cu toţi candidaţii care au trimis în termenul prevăzut de prezentele norme dosarul de candidatură complet;
 8. matricea consiliului - tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi;
 9. matricea profilului candidatului - tabel care trebuie să se încadreze în matricea consiliului, în cazul în care toţi membrii în funcţie ai consiliului sunt şi candidaţi pentru o configuraţie viitoare a acestuia. În cazul în care doar o parte din membrii consiliului trebuie selectaţi, şi nu toţi, atunci matricea profilului candidatului conţine un set mai restrâns de criterii, cerinţe sau elemente din matricea consiliului, a căror îndeplinire ar asigura complementaritatea cu profilul membrilor în funcţie ai consiliului;
 10. planul de selecţie - document de lucru prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii procedurii de selecţie până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcţiile de administratori, structurat pe două componente: componenta iniţială, care se întocmeşte în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii şi componenta integrală, care se întocmeşte după începerea procedurii selecţiei de către comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului;
 11. profilul candidatului pentru funcţia de administrator - descrierea rolului pe care candidatul trebuie să-l îndeplinească, pe baza cerinţelor contextuale specifice rolului, precum şi competenţele tehnice şi atributele comportamentale, experienţa şi specificul pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea, obiectivele şi ţintele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. La întocmirea profilului se menţionează, pe de o parte, criteriile şi nivelurile de calificare obligatorii, pe de altă parte criteriile şi nivelurile de calificare opţionale, atât la nivel individual, cât şi la nivelul colectiv al întregului consiliu, sub formă de praguri minime de competenţă;
 12. profilul consiliului - o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului;
 13. procedura de selecţie - cuprinde procedura de selecţie prealabilă şi procedura de selecţie finală;
 14. procedura de selecţie prealabilă - parcursul alcătuit din totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanşare a procedurii de selecţiei şi întocmirea listei scurte;
 15. procedura de selecţie finală - parcursul alcătuit din totalitatea etapelor de selecţie pentru evaluarea candidaţilor din lista scurtă în vederea numirii şi încheierii contractului de mandat;
 16. raportul privind numirile finale - documentul final prin care se prezintă un rezumat al profilului fiecărui candidat aflat în lista scurtă, în urma verificării referinţelor şi a istoricului profesional al candidatului şi prin care se explică motivarea evaluării specifice pentru fiecare candidat, pe baza punctajelor obţinute de acesta vizavi de criteriile de evaluare, inclusiv pe baza declaraţiei de intenţie a acestuia.
Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.