Politica

Politica S.C.Tursib S.A
referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională 

Politica SC Tursib SA Sibiu, în calitate de furnizor de servicii de transport public, este de a  satisface cerinţele clienţilor, necesităţile şi aşteptările altor părţi interesate, de a aplica preţuri cât mai atractive, de a proteja mediul înconjurător şi de a preveni accidentele şi îmbolnăvirile profesionale.

În acest sens, Directorul General al SC Tursib SA, a stabilit menţinerea si îmbunătaţirea SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, aplicate domeniului de activitate al organizaţiei noastre.

Pentru a pune în practică această politică, managementul SC Tursib SA îşi propune să:

 • îmbunătăţească continuu calitatea serviciilor prestate;
 • crească eficacitatea şi eficienţa activităţilor interne;
 • adapteze permanent serviciile de transport public la nevoile cetăţenilor;
 • promoveze serviciile de transport public prin mijloace proprii şi media, pentru informarea permanentă a cetăţenilor;
 • îmbunătăţească continuu performanţa de mediu prin gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;
 • asigure un mediu înconjurător mai curat prin atragerea cetăţenilor spre transportul în comun;
 • prevină poluarea/riscurile ecologice prin gestionarea corespunzătoare a aspectelor de mediu şi a posibilelor situaţii de urgenţă identificate;
 • se conformeze cu cerinţele legale de mediu şi cu alte cerinţe aplicabile la aspectele de mediu ale activităţilor/serviciilor sale, precum şi cu alte acte normative sub incidenţa cărora intră riscurile de sănătate şi securitate proprii organizaţiei;
 • îmbunătăţească continuu performanţa de sănătate şi securitate ocupaţională, practicile manageriale, care să asigure condiţii sigure pentru angajati.

 

În calitate de Director General, mă angajez să pun în aplicare această politică prin asigurarea:

 • resurselor necesare menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management integrat;
 • comunicării si înţelegerii acesteia la toate nivelurile societăţii;
 • definirii unor obiective bazate pe această politică, obiective măsurabile, analizate periodic şi actualizate când este cazul;
 • menţinerii şi îmbunătăţirii continue a proceselor sistemului de management integrat şi înţelegerii importanţei îndeplinirii obiectivelor specifice acestor procese de către fiecare angajat;
 • păstrării unui mediu de lucru curat şi sigur;
 • evaluării eficacităţii sistemului de management integrat prin analize planificate, efectuate la nivelul managementului societăţii;
 • prevenirii accidentărilor şi îmbolnăvirilor, prin identificarea continuă a riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională, evaluarea şi controlul acestora;
 • instruirii şi conştientizării întregului personal referitor la importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • instruirii şi conştientizării întregului personal astfel încât desfăşurarea tuturor activităţilor să contribuie la protejarea mediului înconjurător şi la utilizarea raţională a resurselor naturale;
 • instruirii şi conştientizării întregului personal cu privire la pericolele şi riscurile specifice locurilor de muncă, a conţinutului legislaţiei;
 • delegării responsabilităţii şi autorităţii pentru menţinerea, îmbunătaţirea şi raportarea funcţionării sistemului de management integrat Reprezentantului Conducerii pentru Managementul Integrat, numit prin decizie internă.

 

 Director General,                                                                            Data,

 Ing. Popa Adrian                                                                        05.06.2014


Regulament de Organizare și Funcționare


Codul de conduită Tursib


Cod etic al Consiliului de administrație al S.C. Tursib S.A.


CV director general:  Dan Capariu

CV-uri administratori:  Mircea Ovidiu, Chialda Daniela, Kielhorn Jens

 


POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SC TURSIB S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija presedintelui consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC TURSIB S.A. se bazează pe urmatoarele:

 1. Prevederile OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 2. Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr.144/24.11.2016 si nr. 146/27.01.2017;
 3. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi.

1.     Criteriile de remunerare

Administratorii si directorul general primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Limitele generale ale remuneratiei directorilor (director în intelesul art. 143 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată) sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. În baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.

2.     Remuneratia administratorilor neexecutivi și a directorului general

Prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr. 144/24.11.2016, s-a aprobat nivelul remuneratiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, respectiv 750 lei si nivelul remuneratiei brute fixe lunare a directorului general in cuantum de 7.500 lei.

Conform art. 37 din OUG 109/2011 actualizata:

“ART. 37

    (1) Remuneraţia membrilor consiliului de administraţie sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acţionarilor în structura şi limitele prevăzute la alin. (2) şi (4).

    (2) Remuneraţia membrilor neexecutivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară şi o componentă variabilă. Indemnizaţia fixă nu poate depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabileşte pe baza unor indicatori de performanţă financiari şi nefinanciari negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii executivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5) şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăşi maximum 12 indemnizaţii fixe lunare.

    (3) Remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, şi dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi, determinaţi cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3^1 alin. (5).

    (4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie sau ai consiliului de supraveghere se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.”

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, indemnizatia fixa bruta lunara a directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa lunara  nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv în cazul SC TURSIB S.A., ramura transporturi terestre. Avand in vedere media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut pe ramura transporturi terestre anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 2.414 lei brut lunar, rezulta ca plafonul maxim brut lunar al indemnizatiei fixe este de 14.484 lei brut lunar (2.414 lei*6=14.484 lei).

In conformitate cu prevederile OUG 109/2011 actualizata, indemnizatia fixa bruta lunara a membrilor neexecutivi este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Indemnizatia fixa nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitat inregistrat  de societate, respectiv la nivel de ramura transporturi terestre,in cazul Tursib SA, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numiri. Avand in vedere media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut pe ramura transporturi terestre, anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 2.414 lei brut lunar, rezulta ca plafonul maxim brut lunar al indemnizatiei fixe este de 4.828 lei brut lunar (2.414 lei*2=4.828 lei).

Directorul general și administratorii SC TURSIB S.A. nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

În contractele de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză.

3.     Comitetele constituite in cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA

În baza Hotararii nr. 769/02.02.2017  a Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A., în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A. a fost constituit Comitetul de Nominalizare și Remunerare si Comitetul de Audit.

 

Potrivit dispozițiilor art. 34, alin. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC TURSIB S.A. are următoarele atribuții:

 • formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;
 •  elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere;
 •  recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

                Potrivit dispozitiilor art. 34, alin.3, Comitetul de Audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din OUG 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008 cu modificarile si completarile ulterioare:

“ART. 47 Comitetul de audit

    (1) Fiecare entitate de interes public trebuie să aibă un comitet de audit. Autorităţile de reglementare ale entităţilor de interes public stabilesc dacă acest comitet de audit trebuie să fie compus din membri neexecutivi ai organului de administraţie şi/sau membri ai organului de supraveghere a entităţii auditate şi/sau din membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor entităţii auditate, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cel puţin un membru al comitetului de audit este independent şi are competenţă în contabilitate şi/sau audit.

    (2) Fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie, de conducere sau de supraveghere ori a altor membri care sunt numiţi de adunarea generală a acţionarilor din cadrul entităţii auditate, comitetul de audit are, printre altele, următoarele atribuţii:

    a) monitorizează procesul de raportare financiară;

    b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii comerciale;

    c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;

    d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate.”

Comitetul de nominalizare și remunerare si Comitetul de audit constituite în cadrul SC TURSIB S.A. sunt  formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MIRCEA OVIDIU

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.