Politica

Politica S.C.Tursib S.A
referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională 

Politica SC Tursib SA Sibiu, în calitate de furnizor de servicii de transport public, este de a  satisface cerinţele clienţilor, necesităţile şi aşteptările altor părţi interesate, de a aplica preţuri cât mai atractive, de a proteja mediul înconjurător şi de a preveni accidentele şi îmbolnăvirile profesionale.

În acest sens, Directorul General al SC Tursib SA, a stabilit menţinerea si îmbunătaţirea SISTEMULUI INTEGRAT DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII OCUPAŢIONALE în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, aplicate domeniului de activitate al organizaţiei noastre.

Pentru a pune în practică această politică, managementul SC Tursib SA îşi propune să:

 • îmbunătăţească continuu calitatea serviciilor prestate;
 • crească eficacitatea şi eficienţa activităţilor interne;
 • adapteze permanent serviciile de transport public la nevoile cetăţenilor;
 • promoveze serviciile de transport public prin mijloace proprii şi media, pentru informarea permanentă a cetăţenilor;
 • îmbunătăţească continuu performanţa de mediu prin gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor, în spiritul dezvoltării durabile;
 • asigure un mediu înconjurător mai curat prin atragerea cetăţenilor spre transportul în comun;
 • prevină poluarea/riscurile ecologice prin gestionarea corespunzătoare a aspectelor de mediu şi a posibilelor situaţii de urgenţă identificate;
 • se conformeze cu cerinţele legale de mediu şi cu alte cerinţe aplicabile la aspectele de mediu ale activităţilor/serviciilor sale, precum şi cu alte acte normative sub incidenţa cărora intră riscurile de sănătate şi securitate proprii organizaţiei;
 • îmbunătăţească continuu performanţa de sănătate şi securitate ocupaţională, practicile manageriale, care să asigure condiţii sigure pentru angajati.

 

În calitate de Director General, mă angajez să pun în aplicare această politică prin asigurarea:

 • resurselor necesare menţinerii şi îmbunătăţirii sistemului de management integrat;
 • comunicării si înţelegerii acesteia la toate nivelurile societăţii;
 • definirii unor obiective bazate pe această politică, obiective măsurabile, analizate periodic şi actualizate când este cazul;
 • menţinerii şi îmbunătăţirii continue a proceselor sistemului de management integrat şi înţelegerii importanţei îndeplinirii obiectivelor specifice acestor procese de către fiecare angajat;
 • păstrării unui mediu de lucru curat şi sigur;
 • evaluării eficacităţii sistemului de management integrat prin analize planificate, efectuate la nivelul managementului societăţii;
 • prevenirii accidentărilor şi îmbolnăvirilor, prin identificarea continuă a riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională, evaluarea şi controlul acestora;
 • instruirii şi conştientizării întregului personal referitor la importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • instruirii şi conştientizării întregului personal astfel încât desfăşurarea tuturor activităţilor să contribuie la protejarea mediului înconjurător şi la utilizarea raţională a resurselor naturale;
 • instruirii şi conştientizării întregului personal cu privire la pericolele şi riscurile specifice locurilor de muncă, a conţinutului legislaţiei;
 • delegării responsabilităţii şi autorităţii pentru menţinerea, îmbunătaţirea şi raportarea funcţionării sistemului de management integrat Reprezentantului Conducerii pentru Managementul Integrat, numit prin decizie internă.

 

 Director General,                                                                            Data,

 Ing. Popa Adrian                                                                        05.06.2014


Regulament de Organizare și Funcționare


Codul de conduită Tursib


Cod etic al Consiliului de administrație al S.C. Tursib S.A.


CV-uri administratori:  Mircea Ovidiu, Chialda Daniela

CV director general: Popa Adrian


POLITICA SI CRITERIILE DE REMUNERARE
ALE ADMINISTRATORILOR SI DIRECTORULUI GENERAL DIN CADRUL SC TURSIB S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor în cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor sunt facute publice pe pagina de internet a intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.

Politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor din cadrul SC TURSIB S.A. se bazează pe urmatoarele:

 1. Prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr. 138/30.06.2016, Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr. 139/28.07.2016.  si Hotararea Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A. nr. 719/25.06.2016 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie ai societății și aprobarea remuneratiei acestora (indemnizatia fixă fără o componentă variabilă sau altă formă de remunerare) precum si numirea directorului general si aprobarea remuneratiei acestuia (remunerație fixă), numit conform art. 143 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 (denumita in continuare “Legea nr. 31/1990”);
 3. Contractul de mandat al Directorului General al SC TURSIB S.A.;
 4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi si contractul de mandat al administratorului executiv;
 5. Planul de administrare al Consiliului de Administratie care include indicatorii si criteriile de performanta ale Consiliului de Administratie aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 104/25.10.2012;
 6. Planul de management al Directorului General aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 337/25.09.2012, plan care dezvolta si completeaza planul de administrare si include indicatorii si criteriile de performanta ale Directorului General.

Criteriile de remunerare

Administratorii si directorul general primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixă lunară.

Indemnizatia fixă lunară se încadrează în plafonul stabilit de prevederile legale, respectiv OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizatia fixă pentru membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor SC TURSIB S.A.

Limitele generale ale remuneratiei directorilor (director în intelesul art. 143 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată) sunt aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. În baza acestor limite generale, Consiliul de Administratie fixeaza cuantumul remuneratiei directorilor.

Criteriile și politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie

În baza Hotararii nr. 738/31.08.2016  a Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A., în conformitate cu prevederile art. 34 din OUG nr. 109/2011, în cadrul Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A. au fost constituite două comitete: Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 2 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare și remunerare al SC TURSIB S.A. are următoarele atribuții:

 • formulează propuneri pentru funcţiile de administrator;
 •  elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere;
 •  recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere.

Potrivit dispozițiilor art. 34, al. 3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de audit al SC TURSIB S.A. are următoarele atribuții:

 • monitorizează procesul de raportare financiară;
 • monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor al societăţii;
 • monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate;
 • verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar şi în special, prestarea de servicii suplimentare a societăţii auditate.

Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul de audit constituite în cadrul SC TURSIB S.A. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii fiecărui comitet este independent, în sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și actualizată.

Remuneratia administratorilor neexecutivi și executivi

Membrii neexecutivi și executivi ai Consiliului de Administratie al SC TURSIB S.A. sunt îndreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixă lunară.

Prin Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC TURSIB S.A. nr. 138/30.06.2016, au fost fixate limitele indemnizatiei fixe pentru administratorii SC TURSIB S.A., în cuantum de 20 % din remuneratia bruta fixa lunara a directorului general, respectiv 1.500 lei (7500 lei x 20%).

Membrul executiv al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul General al SC TURSIB S.A., în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011, a încheiat:

 • Un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie (administrator). Remuneratia aferenta membrilor consiliului de administratie nu se va acorda, avand in vedere prevederile art.38, alin.1 din OUG 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, care stabilesc faptul ca in cazul directorilor care indeplinesc si functia de administrator, indemnizatia stabilita pentru functia de director este unica forma de remuneratie.
 • Un contract de mandat pentru calitatea de director în sensul art. 143 din Legea 31/1990 (“Director”/ “Directorii”).

In conformitate cu prevederile OUG 51/2013, indemnizatia fixa bruta lunara a directorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar  pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, respectiv în cazul SC TURSIB S.A., ramura transporturi terestre. Avand in vedere media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut pe ramura transporturi terestre anterior datei numirii administratorilor executivi, respectiv 2.258 lei brut lunar, rezulta ca plafonul maxim brut lunar al indemnizatiei fixe este de 13.548 lei brut lunar (2.258 lei*6=13.548 lei).

In baza hotararii Consiliului de Administratie nr. 719/25.06.2016 au fost fixate limitele indemnizatiei fixe,respectiv cuantumul indemnizatiei fixe brute lunare pentru Directorul General: 7.500 lei brut lunar.

Directorul general și administratorii SC TURSIB S.A. nu beneficiază de vreo schemă de bonusuri anuale sau alte avantaje bănești.

Directorul general și administratorii SC TURSIB S.A. nu beneficiază de vreo schemă de pensii suplimentare.

În contractele de mandat sus-menționate nu au fost prevăzute daune interese pentru revocare fără justă cauză. 

Definitii si termeni

Media pe ultimele 12 luni a Castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea anterior numirii membrilor Consiliului de Administratie, respectiv ramura transporturi terestre, comunicat de Institutul National de Statistica a fost de 2.258 lei brut lunar.

Administratori neexecutivi – membrii Consiliului de Administratie care nu au si calitatea de director în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011 și ale art. 143 din Legea nr. 31/1990.

Administratori executivi – membrii Consiliului de Administratie care sunt in acelasi timp si directori în sensul prevederilor art. 35, al. 2 din OUG nr. 109/2011 și ale art. 143 din Legea nr. 31/1990.

 

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MIRCEA OVIDIU

Sugestii

Sugestia dumneavoastră

Completați mesajul și codul de verificare, apoi apăsați pe 'Trimite'.

Dacă doriți să primiți un răspuns, va rugăm folosiți formularul de contact.