REGULAMENT AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE "Concursul copiilor isteţi” – 1 iunie 2020

Vizat,
Director general,
ing. Dan Căprariu

Art. 1. Organizator

1.1   Organizatorul campaniei promoţionale “Concursul copiilor isteţi” – 1 iunie 2020 (denumită în continuare “Campania”) este Societatea Comercială TURSIB S.A., cu sediul în Sibiu, str. Munchen, nr.1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.J32/1024/1998, cod fiscal: RO 789401, reprezentată prin Director general – ing. Dan Căprariu, denumită în continuare „Tursib” sau „Organizator”.

1.2   Campania este organizată de către Tursib în scopul promovării transportului public în rândul copiilor. Regulamentul va fi făcut public prin mass media, pe site-ul www.tursib.ro şi facebook.

1.3   Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament şi este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.4   Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.tursib.ro, facebook şi în presa locală.

Art. 2. Durata Campaniei şi aria de desfăşurare:

2.1 Campania se va desfăşura în perioada 15 mai – 1 iunie 2020, în municipiul Sibiu.

Art. 3. Drept de participare

3.1 La această Campanie pot participa toţi copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 14 ani, cu domiciliul în Sibiu, care se înscriu în concursul nostru pe site-ul Tursib şi care completează corect toate intrebările din chestionarul aferent grupei de vârstă în care se încadrează.

3.2 Pe site-ul www.tursib.ro , vor fi afişate trei tipuri de chestionare, după cum urmează: unul destinat copiilor din categoria de vărstă 3-6 ani, cel de-al doilea pentru categoria de vârstă 7-10 ani, iar al treilea, pentru categoria de vârstă 11-14 ani. Chestionarele cuprind în prima parte a lor datele de identificare minime necesare pentru înscrierea în concurs (Nume copil, vârstă, data naşterii, adresă domiciliu, adresă de email al unuia dintre părinţi/tutori legali, un număr de telefon al unuia dintre părinţi/tutori legali), precum şi un mic test de inteligenţă specific vârstei. Toţi copii interesaţi sunt invitaţi, ca ajutaţi de către părinţi, să completeze datele de identificare, precum şi întrebările din testul aferent categoriei lor de vârstă. Toţi cei care completează integral chestionarele şi care răspund corect la toate întrebările din test vor fi automat înscrişi în concurs.

3.3 Copiii angajaţilor organizatorului nu au dreptul să participe la Campanie.

3.4  Fiecare copil  poate fi înscris ca Participant la această Campanie o singură dată. Inscrierea aceluiaşi copil de mai multe ori, aduce descalificarea acestuia din concurs.

Art. 4. Procedura Campaniei

4.1 Campania va fi facută publică atat prin intermediul site-ului www.tursib.ro, facebook, cât şi prin intermediul mass media. Astfel, toţi copiii care îndeplinesc condiţiile enumerate la articolul 3 vor putea câştiga, prin tragere la sorţi, unul din premiile menţionate la articolul 5 din prezentul Regulament.

4.2 Înscrierile în concurs se pot face în perioada 15 mai  – 1 iunie 2020.

4.3 Validarea câştigătorului se va face în momentul în care se constată de către juriu că acesta corespunde criteriilor de eligibilitate enunţate de prezentul regulament.

4.4 Extragerea câştigătorilor se va face, în data de 2 iunie 2020.

4.5 Procedura de extragere a premiilor: câştigătorii vor fi desemnaţi în mod aleator și se vor alege din lista participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament. Pentru stabilirea câștigătorilor se va folosi pagina web https://www.random.org după cum urmează:

Vor fi introduse, separat pe fiecare dintre cele trei categorii, numele tuturor participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament, înscriși cumulativ pe toată perioada desfăşurării concursului şi până la data extragerii, în câmpul pus la dispoziție la adresa https://www.random.org/lists/. Se va utiliza apoi funcția “Randomize” / “Aleator” pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor numelor introduse în fiecare dintre cele trei liste.
Primele poziţii din listele generate aleator, vor fi declaraţi câştigători (câte unul din fiecare categorie de vârstă). Dacă există elemente care împiedică validarea vreunui participant, se va alege următoarea persoană eligibilă în ordinea desemnată.

Art. 5. Premiile şi acordarea acestora

5.1 În cadrul tragerii la sorţi vor fi acordate următoarele premii:

Categoria de vârstă Premii
3 - 6 aniBicicletă
7 - 10 aniTrotinetă electrică
11 - 14 aniHoverboard

Art. 6. Desemnarea câştigătorilor

6.1  Lista cu numele câştigătorilor şi a premiilor aferente va fi afişată pe website-ul www.tursib.ro şi pe facebook, în ziua tragerii la sorţi menţionate la articolul 4.5.

6.2 Câştigătorii vor fi informaţi telefonic în data de 2 iunie 2020.  Validarea căştigătorilor se va face în urma confirmării datelor furnizate la înscrierea în concurs prin prezentarea unei copii a certificatului de naştere a copilului.

6.3  Validarea căştigătorilor se va face în urma confirmării datelor furnizate la înscrierea în concurs prin prezentarea unei copii a certificatului de naştere a copilului.

6.4 Pentru a respecta regulile de distanţare socială, premiile vor fi acordate fiecărui copil în parte, prin livrarea acestora la domiciliul câştigătorilor, de către un reprezentant din partea Tursib.

6.5  Premiile vor fi predate Câştigătorilor împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanţie, instrucţiuni de utilizare, documente tehnice, copie factură fiscală de achiziţie (după caz).

6.6 Dreptul de proprietate şi riscurile asociate premiilor vor fi transferate câştigătorilor premiilor respective, la momentul predării premiilor. După semnarea procesului-verbal de predare al premiului, Tursib este absolvit de orice obligaţii privind premiul, respectiv câştigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenţii faţă de Tursib privind acel premiu. Orice reclamaţie privind funcţionarea bunului care face obiectul premiului se va soluţiona conform procedurii descrise în certificatul de garanţie asociat fiecarui premiu.

Art. 7. Litigii

7.1 În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi Participanţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente din Municipiul Sibiu.

Art. 8. Regulamentul Campaniei

8.1 Regulamentul Campaniei este disponibil pe website-ul www.tursib.ro şi facebook Tursib.

8.2  Prin înregistrarea în Campanie, participanţii acceptă irevocabil că sunt de acord întru totul  cu dispoziţiile acestui Regulament.

Art. 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

9.1 Prin participarea la Campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal transmise către  Tursib, denumite în continuare „Informaţia”, să fie prelucrate de către S.C. Tursib S.A. în următoarele scopuri:

  • organizarea şi desfăşurarea Campaniei precum şi desemnarea câştigătorilor Campaniei;
  • realizarea de rapoarte statistice;
  • marketingul şi comercializarea produselor şi serviciilor Tursib, prin orice mijloc de comunicare.

9.2 Informaţia va fi prelucrată de către Tursib în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor nr. 679/2016. Tursib este înregistrat ca operator de date cu caracter personal cu nr. 18755.

Art.10. Clauze finale

10.1 Prin înscrierea în Campanie, Participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele lor şi poze cu câştigătorii şi premiile câştigate să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

10.2  Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumiţi clienti sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Tursib îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanţe se pot datora:  informaţiilor eronate, incomplete sau deformate în orice alt mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet şi/sau funcţionarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Tursib, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urma participării la Campanie. Aceste circumstanţe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislaţie care să influenţeze derularea şi implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autorităţile civile, regimul de război, catastrofele naturale şi alte evenimente similare), câştigurile obţinute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcţia acestora, condiţiile de acordare a acestora şi/sau distribuirea acestora. Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privinţa căruia există dovezi de fraudă.

Intocmit,
 Raluca Racz