Director general

Dacă ești o persoană activă, ambițioasă și dornică să activezi în domeniul transportului de persoane, atunci te așteptăm în echipa Tursib S.A. Sibiu!

Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de director general sunt următoarele:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul economic, juridic sau tehnic;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 5. să nu fi administrat/condus/manageriat întreprinderi publice ori societăţi comerciale declarate in insolventa sau faliment pe perioada mandatului/activitatii sale;
 6. minim 10 ani experiență profesionalăîn management/conducere întreprinderi publice ori societăţi comerciale;
 7. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 8. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 9. sa aiba  experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 10. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 11. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru  infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006.
 12. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului general.

Directorul general trebuie să aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societații în anii următori.

          Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

          Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

          Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

     Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii TURSIB S.A. (www.tursib.ro).

          Dosarul de candidatură se va depune până la data de 17.11.2023, ora 15.00 la Registratura Societatii TURSIB SA, Sibiu, Jud. Sibiu, Str. Munchen Nr. 1 în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al Societatii TURSIB S.A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv foxconsiliu@gmail.com

     Plicurile conținând dosarele candidaților înregistrate după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare, de asemenea nici aplicațiile care nu sunt trimise în format electronic.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal, prin e-mail sau telefonic, fiecăruia dintre candidați. Relaţii suplimentare se pot obţine de la expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, telefon 0799.358.582.

Ne dorim să avem o colaborare cât mai lungă și mai productivă.

Așteptăm cu interes să te cunoaștem!

Noi mișcăm orașul!

< Înapoi la toate posturile disponibile