Protecția datelor cu caracter personal

și securitatea datelor în sistemul informatic al S.C. Tursib S.A.

Eliberarea cardurilor abonament implica utlizarea datelor personale ale calatorilor. SC TURSIB SA se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679/UE pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuata numai daca persoana vizata (în acest caz – călătorul Tursib) și-a dat consimțătântul în mod expres și neechivoc.

Luând în considerare importanța deosebită a garantării dreptului la viață intimă, familială și privată, așa cum este prevăzut la art. 26 din Constituția României, ținând seama de necesitatea protejării acestui drept fundamental în cadrul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal, reglementate Regulamentul 2016/679/UE pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prin Regulamentul 2016/679/UE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor, precum și prin Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, având în vedere dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit cărora asociațiile profesionale au obligația de a elabora și de a supune spre avizare autorității de supraveghere coduri de conduită care să conțină norme adecvate pentru protecția drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal pot fi prelucrate de către membrii acestora, ținând seama că asociațiile profesionale, prin activitatea desfășurată de membrii lor, prelucrează date cu caracter personal, pentru protecția cărora este necesară adoptarea unor coduri de conduită, SC Tursib a elaborat prezentul cod de conduită în prelucrarea datelor pesonale.

COD DE CONDUITĂ

Codul stabileste modalitatea de captare a datelor personale ale clientilor Tursib in vederea emiterii abonamentelor electronice pe suport tip card.

Procedura de lucru a fost elaborata in conformitate prevederile Regulamentului 2016/679/UE, privind protectia persoanelor, referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SC Tursib SA a notificat autorității de supraveghere intenția de colectare a datelor cu caracter personal si a fost inregistrata in registrul Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numarul 18.755.

Pentru obtinerea datelor personale este necesar consimțământul clar si neechivoc al persoanei vizate (clientul Tursib). Pentru aceasta, persoana vizata va completa si semna un accept pretiparit.

SC Tursib SA va utiliza datele personale numai în scopul emiterii cardului – abonament si al intocmirii unei baze de date cu clientii Tursib.

Pentru protectia datelor personale prelucrate de catre SC Tursib SA se va acorda fiecarui client un cod Tursib. CNP-ul persoanelor vizate va fi inregistrat (prin scanarea documentului de identitate) pe serverul societatii. In prelucrarile ulterioare (emitere, incarcare, verificare card, prelucrare statistica a datelor) se va utiliza numai codul Tursib.

Datele cu caracter personal vor fi pastrate in serverele Tursib (protejate in conformitate cu dispozitiile legale) atata timp cat persoana vizata este client Tursib.

Persoana vizată își poate retrage consimțământul în orice moment, prin cerere scrisă, adresată conducerii SC Tursib SA si predarea cardului abonament. In termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, SC Tursib SA se obliga sa stearga din baza de date, datele persoanei solicitante.

ACTUALIZAREA BAZEI DE DATE

Actualizarea bazei de date se face prin intermediul informațiilor transmise de persoanele vizate, precum și prin informațiile furnizate de orice sursă externă autorizată de lege.

Anual, in luna august, se va efectua verificarea bazei de date. Datele care nu au fost utilizate pe parcursul anului anterior vor fi sterse.

La un interval de 3 ani, SC Tursib SA va solicita actualizarea datelor odata cu schimbarea suportului de abonament.

PROCEDURA DE PRIMIRE, INVESTIGARE ȘI DE SOLUȚIONARE A PLÂNGERILOR ȘI A CELORLALTE CERERI ALE PERSOANELOR VIZATE

Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactității și a caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum și de a solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestații.

Contestatiile si/sau plangerile se vor depune in scris la secretariatul SC Tursib, din Sibiu, str.Munchen, nr.1.

Contestatiile si plangerile vor fi directionate de Conducerea SC Tursib SA catre Biroul Relatii cu publicul si se vor evidentia in Registrul de contestatii si plangeri privind protectia datelor cu caracter personal.

Persoana desemnata de Conducerea SC Tursib din cadrul Biroului Relatii cu publicul va raspunde in scris fiecarei solicitari in termenul impus de ordonanta 27/2002 actualizata, privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

DREPTUL PERSOANEI VIZATE

Dreptul de a fi informat

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii:

 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

Dreptul de acces

Conform GDPR orice persoana vizata poate solicita dreptul de acces Ia datele personale, in anumite conditii. Astfel, potrivit art. 15 din Regulament ,,Dreptul de acces catre persoana vizata”, pot fi solicitate urmatoarele tipuri de informatii:

 • Care este scopul prelucrarii datelor personale?
 • Ce categorii de date cu caracter personal sunt in cauza?
 • Care sunt destinatarii carora le-au fost furnizate datele cu caracter personal?
 • Care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?
 • Dreptul Ia rectificare, stergere, obiectie sau restrictie;
 • Dreptul de a depune o plângere Ia o autoritate de supraveghere;
 • In cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de Ia persoana vizata, orice informatii disponibile cu privire Ia originea lor.

Dreptul la rectificarea datelor

Conform Articolului 16 din Regulament, persoana vizata are dreptul de a obtine de Ia operator, fara intârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratil suplimentare.

Tursib asigura persoanelor vizate dreptul de a solicita rectificarea datelor personale, in cazul in care acestea sunt inexacte sau incomplete si in special cand datele personale au au fost colectate direct.

Dreptul la ștergerea datelor (,,dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizata are dreptul si Tursib îi asigura dreptul de stergere a datelor cu caracter personal care o privesc, fara întârzieri nejustificate in urmatoarele situatii:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • persoana vizata îsi retrage consimtamântul pe baza caruia are Ioc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), din Regulament si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;

Dreptul la restricționarea prelucrării

Potrivit art. 4 pct. 3 din Regulament “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Tursib restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele cazuri:

 • sa conteste exactitatea datelor, pentru o perioada care sa permita Tursib ca operator sã verifice exactitatea datelor în cauza;
 • prelucrarea este nelegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitând in schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • operatorii/persoanele împuternicite nu mai au nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru o actiune în instantă;
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (art. 21 aIin. 1 din Regulament) pentru intervalul de timp in care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorilor/persoanelor imputernicite prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

În situatia în care se impune prelucrarea datelor cu caracter personal restrictionate, aceasta poate opera cu respectarea următoarelor condiţii prevăzute situaţiilor ce impun necesitatea obtinerii consimţământului, precum şi:

 • Prelucrarea să fie necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept in instanţa;
 • Prelucrarea sa fie necesară pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;
 • In orice alte cazuri care ar necesita prelucrarea datelor in discutie este necesar obtinerea consimţământului persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Conform art. 20 din Regulament, persoana vizată are dreptul sa transmită date cu caracter personal altui operator de date. In calitate de operator de date Tursib  poate furniza persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod obişnuit şi care poate fi citit automat. De asemenea, în situatiile cănd este posibil, Tursib creeaza conditiile transmiterii datelor cu caracter personal unui nou operator de date, intr-un format care să favorizeze reutilizarea, prevăzând cerintele minime care ar trebui să faciliteze interoperabilitatea formatului datelor furnizate.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Tursib este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a depune o plângere

Persoanele vizate au dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) şi dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente în cazul în care se consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă vizează, încalcă prevederile Regulamentului Unional;

Dreptul de a fi notificat de căre Societate

În cazul unei încălcări privind securitatea datelor cu caracter personal, persoana vizata are dreptul de a fi notificata.

Dreptul de retragere  a consimţământului

În cazul în care prelucrarea s-a realizat în baza consimţământului cu privire Ia utilizarea datelor  personale persoana vizata poate solicita în orice moment, retragerea consimtamăntului, fără a afecta legalitatea preucrării care a avut loc pâna la contestatie.