Legislație

LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ

 • Horararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu (HCL) nr. 127 / 29.03.2019 privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public de persoane in Municipiul Sibiu.
 • Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
 • Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006;
 • Ordonanţă nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
 • Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 140/ 2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;
 • Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ

 • Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic
 • Standardul SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calității. Cerințe.
 • Standardul SR EN ISO 14001:2015 Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare
 • Standardul SR EN ISO 45001:2018  Sisteme de management al sănătății și securității în muncă. Cerințe și îndrumări pentru utilizare