Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC TURSIB SA, în calitate de operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755, [denumit in continuare „Operatorul”], prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv:

  • nume, prenume, poza - aceste date vor fi  inscrise  pe cardul de transport
  • nume, prenume, CNP - aceste date vor fi stocate  in baza de date a Operatorului
  • adresa de domiciliu a elevului/parintelui/reprezentantului legal - aceste date vor fi stocate  in baza de date a Operatorului
  • unitatea de invatamant şi clasa unde este înscris elevul - aceste date vor fi stocate  in baza de date a Operatorului

Preluarea datelor dvs. se va efectua prin preluarea electronică a cartii  de identitate a elevului/parintelui/reprezentantului legal si a certificatului de naştere al copilului  puse la dispozitia Operatorului.

Nu se vor lista şi NU se pastreaza de catre Operator  copii ale cartilor  de identitate ale elevului/parintelui/reprezentantului legal si copie a certificatului de naştere al copilului/elevului, preluand doar datele personale mentionate mai sus. Exceptie fac copiii care nu sunt inscrisi la o unitate de invatamant (cu varsta intre 5-6ani), deoarece statutul acestora nu se poate confirma de catre o entitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate mai sus este destinata emiterii abonamentului de transport tip card. Informaţiile înregistrate sunt destinate doar utilizării de către operator în scopul precizat şi pot fi  comunicate  autoritatilor publice locale, la solicitarea acestora.

Datele sus mentionate sunt necesare in cazul in care solicitati eliberarea unui abonament Tursib. Lipsa acestor date  determină imposibilitatea Operatorului de a va elibera un  abonament tip card nominalizat, la tariful aprobat prin Hotarare a Consiliului Local Sibiu si sustinut prin subventii, acordate de catre Primaria Municipiului Sibiu.

Conform Regulamentului General privind Protectia Datelor nr.679/2016, beneficiaţi de Dreptul de a fi informat, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor,  Dreptul de opoziție, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, DreptuI de a depune o plângere, Dreptul de a fi notificat de căre Societate, Dreptul să vă retrageti consimţământul. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Secretariat al Operatorului situat in Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu (in acest caz, alte mijloace de comunicare nu sunt acceptate de catre Operator). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.   E-mail Responsabil cu protecția datelor: calitate@tursib.ro.