Politica de resurse umane

Obiectivul general al departamentului de resurse umane este de a asigura societății angajați competenți și motivați, care să permită realizarea eficientă a obiectivelor organizaționale și creșterea performantei.

Sloganul firmei Tursib este “Noi mișcăm orașul”.

Misiunea Tursib S.A., în calitate de furnizor de servicii de transport public, este de a  satisface cerinţele clienţilor, necesităţile şi aşteptările altor părţi interesate, de a aplica preţuri cât mai atractive, de a proteja mediul înconjurător şi de a preveni accidentele şi îmbolnăvirile profesionale precum si de a asigura administrarea fondurilor societatii în mod economic, eficient si eficace.

Principiile care guvernează conduita profesionala a salariaților din societatea Tursib S.A. sunt următoarele:

  • prioritatea interesului public, principiu conform căruia salariații au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu;
  • asigurarea egalitătii de tratament al cetățenilor, principiu conform caruia salariații au îndatorirea de a aplica același regim juridic, în situații identice sau similare, pentru toți clienții sau cetățenii care se adresează;
  • profesionalismul, principiu conform căruia salariații au obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și constiinciozitate;
  • imparțialitatea, nediscriminarea și independența, principiu conform căruia salariații sunt obligați să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuțiilor de serviciu stabilite;
  • integritatea morală, principiu conform căruia salariaților le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vre-un avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o îndeplinesc în cadrul societății sau să abuzeze în vre-un fel de această funcție;
  • libertatea de gândire și exprimare, principiu conform căruia salariții pot să-și exprime și să fundamenteze opiniile în cadrul colectivului sau în fața conducătorilor ierarhici, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
  • cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, salariații trebuie să fie de bună-credință și să acţioneze onest în relaţiile personale și de afaceri, respectând toate regulile aplicabile și principiile morale;
  • deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate de toate categoriile de personal în exercitarea funcției lor pot fi supuse monitorizării cetățenilor.