Drepturile persoanelor fizice vizate

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 (GDPR), persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt/ vor fi prelucrate (colectate, stocate, procesate, transmise, eliminate) sunt:

1.DREPTUL LA INFORMARE 

Societatea TURSIB SA are obligația de a informa persoanele vizate despre procesul de colectare/ procesare/ transmitere de date personale. Excepție: în situația în care persoanele fizice transmit voluntar datele sau când aceste date sunt preluate de la un alt operator/ terță parte.

TURSIB SA trebuie să informeze persoana vizată despre:

 • identitatea și datele de contact ale operatorului;
 • datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor;
 • scopul și temeiul juridic în care sunt colectate datele;
 • interesele legitime ale operatorului;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
 • intenția operatorului de a transfera datele către terțe părți, dacă este cazul;
 • perioada pe care vor fi stocate datele;
 • drepturile persoanelor vizate;
 • dreptul de a depune o plângere unei autorități de supraveghere;
 • obligația de a furniza datele derivată din obligații legale sau contractuale și eventualele consecințe în cazul neconformării;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și informații privind logica utilizată și importanța și consecințele unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;
 • pentru prelucrări ulterioare în scopuri diferite, informații prealabile privind scopul secundar sursa din care provin datele personale dacă acestea nu au fost colectate direct de la persoana fizică vizată.

2. DREPTUL LA RECTIFICARE 

TURSIB SA are obligația de a modifica/ corecta/ completa datele cu caracter personal la solicitarea persoanelor fizice vizate sau de a oferi acestora posibilitatea actualizării acestor date.

3. DREPTUL DE PORTABILITATE A DATELOR 

TURSIB SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să le pună acestora la dispozitie datele cu caracter personal colectate/ prelucrate, într-un format structurat, prelucrabil și interoperabil.

4. DREPTUL DE STERGERE (DE A FI UITAT) 

TURSIB SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate, să șteargă datele cu caracter personal ale acestora, dacă nu există prevederi legale aplicabile care obligă compania să rețină acele date sau dacă nu există vreun interes legitim al operatorului, care să prevaleze acestui drept.

5. DREPTUL DE RESTRICTIONARE A PRELUCRĂRII DE DATE

 TURSIB SA are obligația ca, la solicitarea persoanelor fizice vizate și în cazul în care nu există vreun temei juridic sau interes legitim, care să prevaleze, să oprească orice colectare/ prelucrare de date cu caracter personal ale solicitantului.

6. DREPTUL DE OPOZITIE (DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII DE DATE) 

TURSIB SA are obligația ca în cazul în care persoanele fizice se opun colectării/ procesării de date personale să nu efectueze nicio activitate de prelucrare a acelor date, excepție făcând situațiile în care primează un temei juridic sau un interes legitim al companiei.

7. DREPTUL DE A FACE O PLÂNGERE SAU DE ADRESARE UNEI INSTANȚE 

Persoanele fizice vizate de prelucrarea datelor lor personale se pot adresa la:

 1. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 2.  office@tursib.ro  
 3. Instanțelor de judecată.